| |

Heeft uw B.V. een schuld aan u? Overweeg deze om te zetten in agio.

Heeft u een vordering op uw B.V., dan kan het verstandig zijn deze om te zetten in een agiostorting. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Het werkkapitaal van uw B.V. verbetert;
 • De solvabiliteitspositie van uw B.V. verbetert;
 • De resultaten van uw B.V. verbeteren, omdat er geen rentelasten meer betaald hoeven te worden;
 • Eventuele opvolgers ondervinden geen hinder van deze schulden.

Het werkkapitaal van uw B.V. verbetert

De hoogte van het werkkapitaal van uw B.V. wordt als volgt berekend:

Vlottende activa + liquide middelen -/- kortlopende schulden = werkkapitaal

Zowel vlottende activa als kortlopende schulden zijn balansposten waarvan het de verwachting is dat deze binnen een jaar verkocht, ontvangen of betaald worden.

Voorbeelden van vlottende activa zijn:

 • Debiteuren
 • Vooruitbetaalde kosten
 • Voorraden
 • Overige vorderingen die binnen een jaar ontvangen worden

Voorbeelden van kortlopende schulden zijn:

 • Crediteuren
 • Reservering vakantiegeld personeel
 • Te betalen belastingen (loonheffing, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, etc.)
 • Overige schulden die binnen een jaar betaald moeten worden

Als het werkkapitaal positief is, betekent dit dat uw onderneming naar alle waarschijnlijkheid het komende jaar geen betalingsproblemen zal kennen omdat er meer kortlopende bezittingen zijn dan kortlopende schulden. Met de ontvangen gelden uit de vlottende activa kunnen de kortlopende schulden worden voldaan.

Naar derden toe, zoals banken, is het gunstig om een positief werkkapitaal te kunnen presenteren. Hierdoor wordt het voor een bank ook aantrekkelijker om uw B.V. te financieren indien nodig.

De solvabiliteitspositie van uw B.V. verbetert

Naast het werkkapitaal verbetert door omzetting ook de solvabiliteitspositie van uw B.V. Met solvabiliteit wordt de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen bedoeld. Hoe hoger het eigen vermogen is t.o.v. het vreemd vermogen hoe beter de solvabiliteit van uw onderneming is. Een kengetal die de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen goed weergeeft is de ‘debt ratio’.

Ook hier geldt dat het naar derden toe gunstiger is om een hoge debt ratio te presenteren. Voor banken is een goede solvabiliteitspositie van groot belang bij hun besluitvormingsproces om een onderneming te financieren.

Indien u van plan bent de aandelen van uw B.V. te verkopen dan is deze omzetting ook nuttig, omdat de onderneming meer waard wordt en hiermee dus ook de verkoopprijs verhoogd wordt.

De resultaten van uw B.V. verbeteren, omdat er geen rentelasten meer betaald hoeven te worden

Uw B.V. zal structureel hogere resultaten behalen doordat er geen rentelasten meer betaald hoeven te worden. Hierdoor groeit het eigen vermogen ook sneller.

Een nadeel van het omzetten van de schuld in een agiostorting is dat door de hogere resultaten die behaald worden er ook meer vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. Hier staat echter tegenover dat u in de inkomstenbelasting geen ter beschikkingstelling meer heeft en u hier dus juist belasting bespaart.

Eventuele opvolgers ondervinden geen hinder van deze schulden

Indien u van plan bent om de aandelen van uw B.V. te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen kunt u gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), mits u en uw kinderen aan een aantal voorwaarden voldoen. We gaan in deze column niet in op deze voorwaarden, omdat dit te ver van dit onderwerp afwijkt. In een andere column wordt hier wel aandacht aan besteed. Hier gaan we er gemakshalve vanuit dat er aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit houdt in dat u de aandelen van uw B.V. voor een groot deel en wellicht zelfs volledig kunt schenken aan uw kinderen zonder dat zij er belasting over verschuldigd zijn.

Wanneer u besluit uw vordering op uw B.V. niet om te zetten in agio, zitten uw kinderen vervolgens opgezadeld met een schuld aan u waarover rente betaald moet worden. Bovendien zal het verkrijgen van financieringen moeilijker worden door deze schuld. Dit is voor u wellicht ook onwenselijk omdat u graag wil dat uw kinderen de onderneming goed voort kunnen zetten.

Als u uw vordering op uw B.V. wél omzet in agio dan doen deze problemen zich niet voor. Aangezien de vrijstelling van de BOF erg hoog ligt, zal deze omzetting zeer waarschijnlijk niet alsnog leiden tot het moeten betalen van schenkbelasting. Mocht dit wel het geval zijn dan zal dit bedrag naar verwachting niet hoog zijn en zeker niet opwegen tegen de voordelen die uw kinderen zullen behalen t.o.v. wanneer u de vordering niet omzet in agio.

U moet uw eigen privé-situatie wel goed beoordelen voordat u besluit uw vordering op uw B.V. om te zetten in agio. Als u alle aandelen weggeschonken heeft en u blijft achter met een stamrecht of pensioen B.V. dan moet deze B.V. nog wel voldoende liquide middelen hebben om deze stamrecht- en/of pensioenuitkeringen te kunnen doen. Als u door de omzetting van uw vordering in agio de rente misloopt die nodig is om de uitkeringen te voldoen dan is het niet verstandig om deze omzetting te doen.

Wij kunnen u adviseren over wat handig is in uw situatie.

Notaris niet nodig

Indien u ervoor kiest om uw vordering op uw B.V. om te zetten in een agiostorting dan heeft u hier géén notaris voor nodig.

LET OP!

Wanneer u van plan bent de omzetting te doen terwijl u weet dat uw B.V. failliet gaat, loopt u het risico op rechtszaken die worden aangespannen door curatoren. Wanneer u een vordering heeft op uw B.V. dan bent u slechts concurrente schuldeiser. Als u de vordering omzet in agio dan kan de curator hier geen aanspraak meer op maken. Hier loopt op dit moment een procedure over, waarvan de uitkomst dus nog niet bekend is. Wij adviseren u daarom ook niet om uw vordering met het zicht op een faillissement om te zetten in agio.

LET OP!

Het kan in sommige gevallen aantrekkelijk zijn om uw vordering juist niet om te zetten in agio. U kunt dan van de rente profiteren en bovendien kunt u zekerheden eisen van uw B.V. door middel van pandrechten bijvoorbeeld. Hier kunnen andere schuldeisers van uw B.V. dan geen aanspraak op maken.

Wilt u weten wat voor uw situatie de beste optie is? Wij adviseren u graag.

Naushad Ishaak

Assistent-accountant en financieel planner

Naushad Ishaak

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten