Primair onderwijs

Op grond van verschillende onderwijswetten moet een accountant jaarlijks de jaarrekening van onderwijsinstellingen controleren.

Accountantscontrole primair onderwijs

Deze jaarlijkse controle vormt de basis van onze dienstverlening. Het controleren van een onderwijsinstelling gebeurt op basis van het controleprotocol van het Ministerie van OC&W. Als betrouwbare partner in financieel toezicht helpen wij scholen om te voldoen aan strenge normen voor financiële verslaglegging, naleving van regelgeving en het optimaliseren van hun financiële processen.

M&P Audit verzorgt

  • Interne en externe financiële verantwoording
  • Financiële verslaglegging die voldoet aan de wettelijke regelgeving
  • Interne controle t.b.v. het optimaliseren van processen
  • Subsidieverklaringen
  • Verbetering van het financiële beheer
  • Risicoanalyse en -beheer
  • Duurzaamheidsverslaglegging
  • Naleving Wet Normering Topinkomens

Samenwerking met administratiekantoren

M&P Audit is bevoegd tot het uitvoeren van controlerende werkzaamheden. Het kantoor is, als enige zelfstandig accountantskantoor in de regio, in het bezit van een Wta-vergunning. Het is mogelijk dat de administratie van de onderwijsinstelling is uitbesteed aan een administratiekantoor. Voor de controlerende werkzaamheden gaan we de samenwerking met het administratiekantoor aan. Ook hierin verkiezen wij een transparante werkwijze en zorgen onze professionals voor een vroegtijdige en consequente afstemming.

Werkwijze

Wij vinden het belangrijk dat we verantwoording kunnen afleggen over, danwel een toelichting kunnen geven op, onze werkzaamheden. Dat realiseren we door een toelichting te geven in de vergadering van de Raad van Toezicht of het toezichthoudend bestuur. Ook aan de hand van onze managementletter en/of accountantsverslag leggen we verantwoording af met een helder onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Onze verslagen zijn op maat gemaakt en bevatten geen algemeenheden. We geven u concrete adviezen over hoe u met de bevindingen aan de slag kunt.