Curatoren – bewindvoerders – mentorschap (CBM)

Voor curatoren, bewindvoerders en mentoren is M&P Audit een deskundig assurance en audit team. Onze professionals verzorgen voor u een correcte naleving van het besluit kwaliteitseisen en het accountantsprotocol voor CBM.

Naast het voldoen aan de wettelijke eisen, helpt onze dienstverlening u het vertrouwen van belanghebbenden te behouden. CBM hebben de verantwoordelijkheid om de financiële activa van een persoon of entiteit te beheren. M&P Audit helpt bij het opstellen van nauwkeurige financiële verslagen en verklaringen, wat essentieel is voor verantwoording aan belanghebbenden, zoals rechtbanken, erfgenamen of crediteuren.

verplichtingen cbm

  • Checklist handhaving met bijbehorende stukken
  • Verslag van de accountant met diens bevindingen over de wijze waarop aan genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen wordt voldaan (rapport van feitelijke bevindingen), met vermelding van de noodzakelijke verbeteringen
  • Jaarrekening of de balans en de staat van baten en lasten
  • Controleverklaring (of: samenstellingsverklaring) van de accountant bij genoemde jaarrekening of balans en staat van baten en lasten

Werkwijze

Ons ervaren team van accountants voert werkzaamheden uit, specifiek afgestemd op de vereisten zoals opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen CBM en het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM.