Zorginstellingen

Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, combinatie-instellingen, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties leggen ieder jaar maatschappelijke verantwoording af.

Een openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Zo laten organisaties zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. De openbare jaarverantwoording betreft dus de maatschappelijke verantwoording van zorgorganisaties over de besteding van collectieve middelen. Ook vallen veel organisaties onder de Wet normering topinkomens en moeten ze hun WNT-verantwoording openbaar maken.

Wet- en regelgeving zorginstellingen

Wanneer u actief bent in de zorg dan in dient uw organisatie te voldoen aan veel vereisten vanuit wet- en regelgeving en afspraken met diverse zorgpartijen. Een van de onderwerpen waaraan vereisten zijn gesteld is de wijze van zorgregistratie en – declaratie en de uiteindelijk (productie)verantwoording van de geleverde zorg en gedeclareerde zorg.

Ons ervaren team van accountants is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondige en efficiënte controles die voldoen aan de vereisten.

Onze accountants ondersteunen zorginstellingen met

  • De productieverantwoording Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdwet
  • Nacalculatie Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Wet Normering Topinkomens (WNT)
  • Omzetverantwoording ZZP (zorgzwaartepakket), EP (extramurale parameters) en VPT (volledig pakket thuis)