Verslaggeving onderwijs boekjaar 2019

Aanvullende rijksbijdragen

In december zijn er aanvullende rijksbijdragen beschikbaar gekomen. Deze aanvullende rijksbijdragen moet volledig als bate worden verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Dat houdt in dat het deel wat betrekking heeft op 2019 aan 2019 toegerekend moeten worden en het deel wat betrekking heeft op 2020 aan 2020 toegerekend moet worden. Het is mogelijk om via de resultaatbestemming de extra bijdrage toe te voegen aan een bestemmingsreserve.

Eenmalig budget convenant aanpak lerarentekort

Bij het maken van de afspraken rondom het convenant aanpak lerarentekort, bleek het uitvoeringstechnisch op de korte termijn niet realiseerbaar het budget van éénmalig € 150 mln te verdelen via de GPL op basis van het aantal fte. Daarom heeft DUO deze middelen in 2019 uitgekeerd op basis van een bedrag per leerling (€ 99,25 per leerling). In 2020 zal dit door DUO worden gecorrigeerd zodat uiteindelijk een verdeling via de GPL op basis van het aantal fte wordt gerealiseerd. Deze verrekening leidt volgens de Werkgroep Onderwijs niet tot een vordering of schuld op de balans van schoolbesturen per ultimo 2019.

Overgangsregeling voorziening groot onderhoud

De overgangsregeling voorziening groot onderhoud is met een jaar verlengd aangezien er nog geen advies door de werkgroep is uitgebracht. Het advies is nu voorzien in het voorjaar van 2020. De overgangsregeling houdt in dat instellingen die de voorziening bepaalden als zijnde een egalisatierekening dat vooralsnog mogen blijven doen.

Richtlijnen vermogensvorming

In 2020 volgen er nadere richtlijnen omtrent vermogensvorming in de onderwijssector. Ook hier is ons advies om deze nadere richtlijnen af te wachten, zodat u het beleid in 2020 niet bij hoeft te stellen.

Format Bestuursverslag

Onlangs is door de PO-Raad een Format Bestuursverslag verschenen. Wij wijzen u erop dat hier niet alle wettelijke aspecten in benoemd zijn. Hiervan verwachten wij binnenkort een update. Ons advies is dan ook om deze update af te wachten, alvorens u het gehele bestuursverslag uitwerkt.