Jaarverslaggeving onderwijs 2016, waar op te letten?

De jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen, bestaande uit de jaarrekening, het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend orgaan, dient te voldoen aan de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De belangrijkste richtlijn hierbij is de richtlijn RJ660 (onderwijsinstellingen), welke ook verwijst naar diverse andere richtlijnen. Elk jaar vinden er enkele wijzigingen plaats in deze richtlijnen. Door middel van dit  artikel laten wij u zien welke aanpassingen van toepassing zijn voor zowel de jaarrekening 2016, als de aanpassingen die naar verwachting in de nabije toekomst ingevoerd zullen worden.

Openbaar maken jaarverslag

Wij hebben u al eerder op de hoogte gebracht van het openbaar maken van het jaarverslag op de website van uw schoolbestuur in onze vorige blog.

Het blijkt dat veel schoolbesturen het jaarverslag nog niet openbaar maken. Er is dan ook nog geen wetgeving die de besturen verplicht stelt om het jaarverslag openbaar te maken, maar dit wordt al wel aangegeven in de Code voor Goed Bestuur van zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt om deze reden aan een wetsvoorstel waarin een verplichting tot publicatie van het jaarverslag wordt opgenomen.

Wees erop attent dat dit wetsvoorstel waarschijnlijk nog in werking zal treden voor de jaarverslaggeving over 2016.

Ontwikkelingen bestuursverslag

Het bestuursverslag is een aanmerkelijk onderdeel in de jaarverslaggeving van het onderwijs. De huidige regels omtrent het bestuursverslag zorgen ervoor dat het opstellen hiervan veel werk met zich mee brengt en uiteindelijk resulteert in een zeer uitgebreid verslag. Het Ministerie van OCW is zich hiervan bewust en is van plan om de regelgeving aanzienlijk aan te passen. Het is de bedoeling dat men meer actuele gegevens op internet dient te publiceren om zo minder uitgebreid verantwoording af te leggen in het bestuursverslag.

De huidige regelgeving blijft echter gelden voor 2016, wat betekent dat elk schoolbestuur nog uitgebreid verantwoording dient af te leggen over 2016.


Vergelijkende cijfers WNT-verantwoording

Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over het opnemen van vergelijkende cijfers van de WNT-verantwoording in het jaarverslag is hierover recentelijk een besluit gekomen. Er is definitief besloten dat onderwijsinstellingen in de jaarrekening de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar dienen op te nemen bij de WNT-verantwoording.
De Inspectie van het Onderwijs toetst streng op de inhoud hiervan. Daarom adviseren wij om het model voor de verantwoording van de WNT-gegevens in de jaarrekening 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken volledig over te nemen in uw jaarverslag. Dit model is gepubliceerd op de website topinkomens.nl.