Onderwijs

Bij het aansturen van een onderwijsinstelling wilt u zich richten op de kwaliteit van het onderwijs en wilt u qua financiën weten wat uw mogelijkheden zijn. Door een goede samenwerking met uw administratie(kantoor) en/of de controller zorgen wij ervoor dat de verplichte accountantscontrole conform het Onderwijsaccountantscontroleprotocol OCW/EZ zo efficiënt mogelijk ingestoken wordt. Hierbij ontlasten wij u zoveel mogelijk door ons flexibel op te stellen. Hierbij waarborgen wij echter wel een grote betrokkenheid door onze kennis continu te vergroten en deze met u te delen.

Het onderwijs is aan vele veranderingen onderhevig. Wij zijn ons hiervan bewust en spelen hierop in door de kansen en bedreigingen die deze veranderingen teweeg brengen in kaart te brengen en u hier tijdig van op de hoogte te stellen. Zo zorgen wij ervoor dat het bestuur en de Raad van Toezicht continu op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en hier tijdig acties op kan ondernemen.

M&P Audit B.V. hecht, net als de onderwijsinstelling zelf, een hoge waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Onze controle wordt dan ook uitgevoerd bij een hoge kwaliteit tegen een vaste acceptabele prijs. Dit bereiken wij onder andere door nauwe samenwerking met gespecialiseerde administratiekantoren of de controller. Indien er sprake is van een efficiëntie voordeel door meerdere controles bij één administratiekantoor verdisconteren wij dit in uw voordeel.

Wij richten ons voornamelijk op het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV). Hierbij verzorgen wij niet alleen de controle van de jaarrekening, maar richten wij ons ook op de bekostigingsgegevens, de verplichtingen vanuit het Onderwijsaccountantscontroleprotocol OCW/EZ en de verantwoordingen van projectsubsidies.